การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Evolving Therapies for Cancers: A Pharmacy Perspective
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Evolving Therapies for Cancers: A Pharmacy Perspective
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-001-03-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 26 -27 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ อัตราการเกิดโรคมะเร็งและจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้บทบาทของเภสัชกรในการบริบาลผู้ป่วยมะเร็งมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งมีบริบทที่หลากหลายตั้งแต่การบริหารยา การเตรียมส่วนผสมยาเคมีบำบัด รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม นอกจากนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การรักษามุ่งเป้าด้วย targeted therapy การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือการรักษาแบบจำเพาะบุคคล จึงมีความจำเป็นที่เภสัชกรจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่อยาและเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งแบบใหม่ รวมทั้ง guideline ใหม่ในการบริหารยาและบริบาลผู้ป่วย
ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Evolving Therapies for Cancers: A Pharmacy Perspective ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เภสัชกรประจำโรงพยาบาลได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถก้าวทันแนวทางและเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน รวมทั้งทิศทางการพัฒนาการรักษามะเร็งในอนาคต เพื่อให้การบริบาลผู้ป่วยเป็นไปอย่างได้ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาการรักษามะเร็งในอนาคต
2.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างเภสัชกรประจำโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยเพื่อในไปสู่การทำงานร่วมกันทางด้านงานวิจัย งานวิชาการ และการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ • ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท่านละ 3,000 บาท • ชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ท่านละ 3,500 บาท หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน