การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “หลักสูตรกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” (Medical Cannabis and Cannabinoids)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “หลักสูตรกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” (Medical Cannabis and Cannabinoids)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-041-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 16 -17 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการศึกษาการใช้สารประกอบในกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น โดยองค์การอาหารและยากำหนดว่าการจะสั่งจ่ายเพื่อทำการรักษาหรือทำการศึกษาจะสั่งจ่ายได้โดยผู้ผ่านการอบรมที่รับรองโดยกรมการแพทย์เท่านั้น เนื่องจากการเปิดการอบรมมีอยู่อย่างจำกัดขณะนี้หลายหน่วยงานรวมถึงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดียังมีจำนวนผู้ผ่านการอบรมน้อย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงทำการส่งหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กรมการแพทย์พิจารณารับรองหลักสูตร และวางแผนการเปิดการอบรมระยะสั้นเพื่อให้แพทย์และเภสัชกรที่เข้าร่วมได้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดจากกัญชาและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายสารสกัดกัญชา เพื่อแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมจะได้ทำการศึกษาทางคลินิกและรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ได้ถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดประชุมครั้งนี้จัดการถ่ายทอดการบรรยายไปที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันในเชิงวิชาการต่อไป
ค่าลงทะเบียนการประชุมของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์แต่ละคณะให้แต่ละคณะนั้นๆจัดเก็บค่าลงทะเบียนและบริหารจัดการเอง
ค่าลงทะเบียนการประชุมของบุคลากรภายนอกสามคณะนี้ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดเก็บค่าลงทะเบียน 2,500 บาท หากเป็นบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนรับการอบรมที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะจ่ายค่าบริหารจัดการประชุมของบุคคลภายนอกนั้นแก่คณะที่บุคคลภายนอกนั้นลงทะเบียนไปประชุมจำนวน 2,000 บาท (ร้อยละ 80 ของค่าลงทะเบียนประชุม)
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรครบทุกคาบของทั้งสองวันโดยจัดให้มีการเซ็นชื่อเข้ารับการอบรมในทั้งช่วงเช้าและบ่ายของทั้งสองวันเพื่อจะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อประเมินตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตร การสอบจะเป็นการสอบข้อสอบปรนัย 20 ข้อ โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านที่ 12 คะแนน (ร้อยละ 60)
ผู้เข้ารับการอบรมครบและสอบผ่าน ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจัดทำรายงานแก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและขอขึ้นทะเบียนให้ผู้สอบผ่านเป็นผู้มีสิทธิ์ในการจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วัตถุประสงค์
1.มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดจากกัญชาได้
2.มีทักษะทางคลินิกและรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ได้ถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3.ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายสารสกัดกัญชาเมื่อผ่านการทดสอบหลังสิ้นสุดการอบรม

คำสำคัญ
Medical Cannabis, Cannabinoids and Endocannabinoid system, Special precautions for cannabis, Ramathibodi
วิธีสมัครการประชุม
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2562 (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจน บุญเลิศกุศ 02-201-1542 หรือ 02-201-2607 , คุณปิยะวรรณ ท่าทราย 02-201-1714 , คุณปิยะนาฏ สีระแก้ว (มอ.) 092-280-8599 , คุณธัญพร สุขไพบูลย์ (จุฬา) 02-256-4246 ต่อ 27