การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับเภสัชกรชุมชน เพื่อเชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนครพิงค์สู่ร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาสมรรถนะในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับเภสัชกรชุมชน เพื่อเชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนครพิงค์สู่ร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-029-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 10 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน/เภสัชกรร้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงขั้นตอนการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ต.ค. 2562 นี้ ว่า โครงการรับยาที่ร้านยา เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลเป็นทางเลือกในการรับยาหลังพบแพทย์ให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ต้องมารอคิวรับยาที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยและความเห็นของแพทย์ว่า ผู้ป่วยสามารถร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาได้หรือไม่ โดยร้านยาที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นร้านยา ข.ย.1 ที่มีเภสัชกรประจำร้าน เพื่อเป็นหน่วยบริการร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาล และเริ่มต้นในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดัน หอบหืด และจิตเวช รวมถึงโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งยาที่ผู้ป่วยจะได้รับจากร้านยาในระยะแรกจะเป็นยาที่จัดส่งมาจากโรงพยาบาล เป็นยารายการเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย
ในโครงการนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือกับร้านยา 17 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากสิ่งสำคัญในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาที่จำเป็นของผู้ป่วยให้กับเภสัชกรร้านยาเพื่อให้จ่ายยาและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยได้แล้ว การเตรียมสมรรถนะของเภสัชกรร้านยาในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยก็เป็นเรื่องจำเป็นสำคัญเช่นเดียวกัน ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีพันธกิจในการร่วมพัฒนาโครงการไปพร้อมกับการทำงานของเภสัชกรในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับเภสัชกรชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนในการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา
คำสำคัญ
โรงพยาบาลทางเลือกในการรับยาหลังพบแพทย์