การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ The 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อประชุม “กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงพยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลชุ
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ The 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อประชุม “กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงพยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลชุ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-028-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 28 -29 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงพยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลชุมชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันโรคติดเชื้อหลายชนิดยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ การติดเชื้อในกระแสเลือด รวมไปถึงโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่มีการระบาดซ้ำในช่วงที่ผ่านมา เช่น โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ ไอกรน เป็นต้น เด็กที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้อาจเกิดอาการรุนแรงจนเกิดภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตได้ การให้วัคซีน การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม และการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านโรคติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อต่างๆ ทั้งทางด้านระบาดวิทยา การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนและยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ควรได้รับข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเวชปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อไป
การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ทางสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในเด็กเหล่านี้ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในความดูแลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ผู้จัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ. เชียงใหม่ จ. ลำพูน จ. ลำปาง จ. เชียงราย จ. แม่ฮ่องสอน จ. พะเยา จ. แพร่ จ. น่าน และ จ. อุตรดิตถ์ เป็นหลัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยและมีความสำคัญทางสาธารณสุขในเด็ก
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก
3. เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางการให้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านโรคติดเชื้อ
4. เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวปฏิบัติ และแนวทางป้องกันการติดเชื้อที่มีความสำคัญในเด็ก
คำสำคัญ
Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens