การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Global Standard Control for High Quality Generic Medicines”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Global Standard Control for High Quality Generic Medicines”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-027-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 10 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา/โรงพยาบาล และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในเขตภาคเหนือ จำนวนประมาณ 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความเจ็บป่วย การบำบัด บรรเทาอาการ เช่น อาการปวด
หรืออาการไม่สบายอันเนื่องมาจากการดำเนินโรคต่างๆ รวมถึงการกำจัดสาเหตุของโรค และป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ยารักษาโรคลมชัก ยาลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น ยามีทั้งคุณและโทษในตัวเอง จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้ยา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้ได้รับโทษน้อยที่สุดจากการใช้ยา และเนื่องจากโรคแต่ละโรคนั้นสามารถเลือกใช้ยารักษาโรคได้หลายประเภท หลายกลุ่ม อีกทั้งยามีความแตกต่างกันในเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ อาการข้างเคียง การแพ้ยา ความเหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยเป็นเด็ก เป็นโรคตับ เป็นโรคไต หรือแม้แต่ยาชื่อสามัญเดียวกันยังมีราคาจำหน่ายที่แตกต่างกันและมีหลายชื่อการค้า
ดังนั้น การคัดเลือกยา กระบวนการคัดสรร จัดหายา จึงจำเป็นต้องมีระบบการคัดเลือกยาที่เหมาะสม
คำนึงถึงประโยชน์ในการนำมาใช้รักษาผู้ป่วย อาการไม่พึงประสงค์ พิษของยา มีคุณภาพ ความคุ้มค่า ประสิทธิผลและราคาที่ใช้ในการรักษา ซึ่งจะส่งผลต่อการตอบสนองและต่อการรักษาของผู้ป่วยได้มากขึ้น
เภสัชกรเป็นบุคลลากรทางการแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการคัดเลือกยา
การให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ ว่า ยาแต่ละรายการควรมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไรโดยอ้างอิงหลักวิชาการ เนื่องจากเวชภัณฑ์ที่ผลิตจากแต่ละแหล่งผลิต (บริษัท) อาจมีวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการรักษา ดังนั้น เภสัชกรจึงควรต้องค้นคว้าติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางด้านการใช้ยาใหม่ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือก จัดหายา ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการใช้ยารวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
จากหลักการและเหตุตามที่กล่าวในข้างต้น คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการและองค์กรวิชาชีพพันธมิตรเครือข่าย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่


และกลุ่มเภสัชกรจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการประชุมวิชาการต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกร หัวข้อ Global Standard Control for High Quality Generic Medicines ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมได้มีการพัฒนาความรู้ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมฯ เกี่ยวกับการเลือกยาของโรงพยาบาล และการอัพเดทแนว
ทางการรักษาใหม่ล่าสุดของภาวะไขมันผิดปกติ (dyslipidemia)
2. เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ทุกสาขาอาชีพ
คำสำคัญ
Global Standard Control for High Quality Generic Medicines