การประชุมวิชาการ
โครงการงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์กับบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม โครงการงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์กับบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-004-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่จัดการประชุม 11 -12 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา รวมถึงองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มากขึ้น ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา หรือป้องกันโรค มีการปรับระบบการให้บริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานกาณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับความสะดว และเข้าถึงการบริการมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสาธารณสุข หรือผู้บริโภคได้เช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาจึงจำเป็นต้องทำควบคู่กับการป้องกันผลกระทบดังกล่าว เช่น การเอารัดเอาเปรียบ เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการสาธารณสุข
การดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ในปัจจุบัน ได้เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า ๑๖ ปี มีศิษย์ปัจจุบัน ที่กำลังหล่อหลอมองค์ความรู้ และศิษย์เก่าที่เป็นเภสัชกร เป็นกำลังในการพัฒนา และรับใช้สังคม คณะเภสัชศาสตร์มีทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในการส่งเสริมสุขภาพ ที่ดีของประชาชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชศาสตร์กับบทบาท ในการคุ้มครองผู้บริโภค โอกาสครบรอบ ๑๖ ปี ในเปิดการเรียนการสอน และ ๙ ปี แห่งการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้น
วัตถุประสงค์
๓.๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้วิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพ
๓.๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด ทันสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
คำสำคัญ
คุ้มครองผู้บริโภค, ร้านยา, วัณโรค, Application, OKR
วิธีสมัครการประชุม
https://sites.google.com/view/up-pharmacy/งานประชมวชาการ