การประชุมวิชาการ
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
ชื่อการประชุม ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-001-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 23 -24 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบการด้านสมุนไพร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 มีการสะสมองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรของอาจารย์ผู้สอนและมีงานวิจัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สมควรที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นไปยังผู้สนใจที่ต้องการความรู้ทางด้านสมุนไพรเฉพาะเรื่องแบบสำเร็จรูปไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องการองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งในระดับที่ต้องเข้ามาเรียนในหลักสูตร ซึ่งการให้บริการทางวิชาการดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ต้องจัดให้แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น หลักสูตรจึงเสนอโครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้หรืองานวิจัยใหม่ๆ ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป
2) เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักในวงกว้างมากขึ้น
3) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อความต้องการมากขึ้น
4) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
คำสำคัญ
สมุนไพร แพทย์แผนไทย