การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลพุทธชิรราช พิษณุโลก ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ Health Innovation : นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลพุทธชิรราช พิษณุโลก ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ Health Innovation : นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-021-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 14 -15 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์พี่เลี้ยง บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเครือข่าย ภาคเหนือ ทั้งหมด 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์และสหสาขาวิชาชีพทั้งในจังหวัดพิษณุโลก ในเขตบริการสุขภาพที่้ 2 และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้การบริการผู้ป่วยและการดูและสุขภาพประชาชนมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยนวัตกรรมการดูและการรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่กับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี ลดปัญหาทางด้านสุขภาพและการสาธารณสุข จึงกำหนดจัดโครงการวิชาการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยกำหนดข้อข้อหลัก Health Innovation : นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1.ทราบแนวทางการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยยึดหลักคุณธรรมและทันสมัย
2.มีเวทีถ่ายทอดและเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม
3.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตแพทย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4.เปิดโอกาสทางการนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับเขต
คำสำคัญ
Health Innovation : นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
สามาถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภก.อภิสิทธิ์ เทียนชัยโรจน์ กลุ่มงานเภสัชกรรม มือถือ 081-3744254 โทร.055-270300 ต่อ 21501