การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ การบูรณาการเภสัชบำบัดในเวชศาสตร์เขตเมือง Integration Pharmacotherapy in Urban medicine
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ การบูรณาการเภสัชบำบัดในเวชศาสตร์เขตเมือง Integration Pharmacotherapy in Urban medicine
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-040-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมสยาม@สยาม
วันที่จัดการประชุม 23 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลวชิรพยาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน ถึง เชี่ยวชาญ และพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบุคลากรทางการแพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีจุดเน้นเรื่องเวชศาสตร์เขตเมือง จากสภาพทางสังคมในบริบทเฉพาะของเมือง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ความเร่งรีบ ความแออัด ความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นำไปสู่ผลกระทบเชิงลบอันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนเมือง รวมทั้งเกิดเป็นกลุ่มโรคใหม่ซึ่งเริ่มรู้จักกันในชื่อของ “โรคคนเมือง” หรือ “โรคเขตเมือง” ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของคนเมือง สภาพแวดล้อมที่แออัดและขาดการบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกส่งผลให้กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีความชุกสูงที่สุดในประชากรชาวกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบภูมิภาคอื่นของประเทศไทย
เวชศาสตร์เขตเมือง มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจ ฝ่ายเภสัชกรรมจึงมุ่งส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในองค์กรและในกรุงเทพมหานครเรื่องการบำบัดรักษาโรคเขตเมือง โดยมุ่งเน้นการรักษาด้านยาในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่มที่มีพิษต่อเซลล์ และยาปฎิชีวนะ
วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้ที่ทันสมัยในการรักษาโรคเขตเมืองที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในอันดับต้นๆ และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย
2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโรคและยาที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตเมืองให้กับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครได้ที่ http://www.gg.gg/PharmacyVajira สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ หน่วยเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โทร 0-2244-3140