การประชุมวิชาการ
การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 10th Thailand Pharmacy Congres
ชื่อการประชุม การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 10th Thailand Pharmacy Congres
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-015-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 08 -09 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่เก่าแก่ครอบคลุมเภสัชกรทุกสาขาวิชาชีพและเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาต่อเนื่องเภสัชศาสตร์ มีหน้าที่ในการส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมและสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการแก่สมาชิกเภสัชกรทุกท่าน เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการพร้อมทั้งผลักดันบทบาททางด้านวิชาชีพสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันให้กับเภสัชกรจึงได้จัดให้มีการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติขึ้นโดยจะจัดทุกๆ 2 ปี
ในปี 2562 นี้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯได้จัดให้มีการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมีความมุ่งหวังจะส่งเสริมบทบาททางด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในแก่สมาชิกเภสัชกรในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและนโยบายเชิงสุขภาพภายใต้หัวข้อการประชุม “Survival of the Pharmacy Profession in the Disruptive Technology and Health Policies” โดยรวบรวมวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมาร่วมบรรยายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันของนโยบายสุขภาพของประเทศไทยและผลกระทบต่อบทบาทวิชาชีพ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านนโยบายสุขภาพและเทคโนโลยี
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทาง www.pat.or.th