การประชุมวิชาการ
การอบรม 22nd Bangkok International Symposium on HIV Medicine
ชื่อการประชุม การอบรม 22nd Bangkok International Symposium on HIV Medicine
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-001-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 15 -16 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย - ออสเตรเลีย - เนเธอร์แลนด์
กลุ่มเป้าหมาย 1. แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2.แพทย์จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ของโรคเอดส์ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ทั่วโลกดีขึ้นมาก ตั้งแต่เริ่มมีการให้ยาต้านไวรัสเอดส์อย่างกว้างขวางกับผู้ติดเชื้อในประเทศกำลังพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจากประเทศกำลังพัฒนาได้รับยาต้านไวรัสเอดส์เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านคนเป็น 8 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกปีละ 2 ล้านกว่าคน (ในขณะที่คนไทยติดเชื้อใหม่ชั่วโมงละเกือบ 2 คน) แสดงว่าคนอีกจำนวนมากยังไม่ตระหนักยังไม่ป้องกันตัว และ 8 ใน 10 คน ที่ติดเชื้ออยู่แล้วทั่วโลกในขณะนี้ยังไม่รู้ตัวเองติดเชื้อเพราะไม่เคยไปตรวจเลย ดังนั้นการทำให้คนที่ติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้วรู้ตัวจึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปัญหาที่ท้ายในปัจจุบันคือจะทำให้คนที่อาจมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในตัวแล้วในขณะนี้มีความตระหนักไปตรวจเอดส์โดยสมัครใจแต่เนิ่น ๆ ได้อย่างไร ทั่วโลกจึงมีการคิดหาวิธีต่าง ๆ ที่จะให้ประชาชนทั่วไป มีความตระหนักและเข้าถึงการตรวจเอชไอวีมากขึ้น มีความสะดวกมากขึ้น ได้ผลที่แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งการตรวจเจอเร็วในขณะที่ยังไม่ป่วย แล้วรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แต่เนิ่นๆ มีความสำคัญมากในการที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืนยาวเหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วไป การที่มีเชื้อเอชวีมากๆ ในร่างกายไปนานๆ จะทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย ทำให้เส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ ไตและตับวายได้ ดังนั้นการให้ยาต้านไวรัสเอดส์แต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ได้ด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าป้องกันได้ไม่หมด เพราะโรคเหล่านี้เป็นโรคของผู้สูงอายุ ยิ่งผู้ติดเชื้อมีชีวิตยืนยาวขึ้น โรคของผู้สูงอายุก็จะพบมากขึ้นด้วยรวมถึงมะเร็งชนิดต่างๆ ซึ่งสืบเนื่องจากอายุที่มากขึ้น บวกกับเชื้อเอชไอวีที่ยังมีอยู่ในร่างกายและยาต้านไวรัสเอดส์ที่รับประทานอยู่
วัตถุประสงค์
บุคลากรทางการแพทย์ไทยจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างแพทย์ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณณัฐภา โทร 02 652 3040 Email : natthapa.p@hivnat.org