การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำและแพ้ยาข้ามกัน เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำและแพ้ยาข้ามกัน เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-021-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมญาณวิเศษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่จัดการประชุม 17 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ,บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็นหนึ่งในมาตรฐานการจัดการด้านยาซึ่งเป็นระบบงานที่สำคัญตามมาตรฐาน HA นอกจากนี้ยังเป็นงานตามหน้าที่หลักของเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ที่ผ่านมาพบว่าแม้มีการเฝ้าระวังการใช้ยาและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาก็ยังพบว่ามีรายงานผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำและแพ้ยาข้ามกัน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยทำให้ได้รับการบำบัดรักษา บางรายทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านยาที่ต้องจัดการและเป็นความเสี่ยงที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อวิเคราะห์สาเหตุส่วนหนึ่งมากจากขาดการส่งต่อข้อมูลแพ้ยาของผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลภายในจังหวัด
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำและแพ้ยาข้ามกัน เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาและพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาในเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวชี้วัดการดำเนินงานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา แนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ การแพ้ยาข้ามกัน และแนวทางการจัดการผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา
2.เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา และป้องกันการแพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
คำสำคัญ
การแพ้ยา