การประชุมวิชาการ
การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับบริบทของเภสัชกรรมการตลาด (A systematic medical scientific search in a context of pharmaceutical industry)
ชื่อการประชุม การสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สำหรับบริบทของเภสัชกรรมการตลาด (A systematic medical scientific search in a context of pharmaceutical industry)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-003-11-2562
สถานที่จัดการประชุม อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่จัดการประชุม 18 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในสายงานเภสัชกรรมการตลาด ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าหรืออาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดของคณะเภสัชศาสตร์ มศว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ นอกจากการนำเสนอข้อมูลทั้งด้านข้อเด่นและข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์ของตนเอง เภสัชกรการตลาดควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเด่นและข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดแก่แพทย์อย่างตรงประเด็น และถูกต้อง ปราศจากการลำเอียง (bias) ในการนำเสนอข้อมูล เภสัชกรการตลาดจึงต้องเข้าใจบริบทของการรับรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์และ/หรือเภสัชกรของศูนย์ข้อมูลยา (drug information center) ในหน่วยงานรัฐว่า บุคลากรเหล่านี้เข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลอย่างไร
ในปัจจุบันนี้ บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงวรรณกรรมทางการแพทย์ (medical scientific literature) ได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น วารสารที่เปิดให้เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (open access) มีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์มีจานวนมากขึ้น เช่น Pubmed, EMBASE, Scopus เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ได้ง่ายมากขึ้นนี้ มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ข้อดีคือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกรูปแบบ เช่น วรรณกรรมฉบับเต็ม (full paper) ข้อเสนอแนะ (comment) วรรณกรรมสรุป (review) หรือการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ส่วนข้อจากัดคือ หลังจากเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้ต้องสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจใช้เวลานาน และต้องมีการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญในการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ดังนั้น การจัดอบรมกลุ่มเภสัชกรทางการตลาดให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลทางการแพทย์และการจัดการข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการนำเสนอข้อมูลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะนำไปสู่จริยธรรมที่ดีในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาและการรักษาโรค รวมทั้งจะเป็นผลให้เภสัชกรทางการตลาดสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและสังคมในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องและตรงประเด็น ในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
คำสำคัญ
การสืบค้นอย่างเป็นระบบ วรรณกรรมทางการแพทย์