การประชุมวิชาการ
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อการประชุม โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-011-10-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่จัดการประชุม 26 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยทุกวันที่ 26 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งครั้งนี้เป็นการครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้แสดงความรำลึกถึงวันครบรอบการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้แสดงความรำลึกถึงวันครบรอบการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์
๒. สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ