การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่4/2562
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่4/2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-019-10-2562
สถานที่จัดการประชุม โกเด้นฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 1 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 23 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมยา นครสวรรค์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เภสัชกรในเขตจัดหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมยา นครสวรรค์ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นเภสัชกรและมิใช่เภสัชกร มีสมาชิกจำนวน 215ราย มีคณะกรรมการบริหารสมาคมยา นครสวรรค์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมยา)
นายกสมาคมยา เลขานุการ เหรัญญิกฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ และกรรมการประจำอำเภอรวม 14 อำเภอมีสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิกร้านขายยาในจังหวัด ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมยานครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงวิชาการ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคม และชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ และร่วมผลักดัน สนับสนุนให้ร้านขายยาของสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง โดยเฉพาะไม่มีการจำหน่ายยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
การจัดงานประชุมสมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เป็นการจัดงานปีละ 1-4 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์/จังหวัดใกล้เคียงต่างๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาและนำความรู้ไปใช้ในการให้คำปรึกษากับผู้บริโภคต่อไป
เนื่องด้วยสมาคมยา นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการ
1.หัวข้อ “ Companion treatment for Painful counditions"
2.หัวข้อ "2L in Pharmacy (Liver & Lexative)"
3.หัวข้อ “Caution in the choice of pain medication for patients who consult a pharmacy ”
4.หัวข้อ "Hamonizing in Allergy therapy"
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคตับเบื้องต้น และยาระบาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยในร้านขายยาได้
2.เพื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้ในปัจจุบัน
3.พื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม อาการปวดต่างๆที่สามารถพบได้ในร้านยา รวมถึงการรักษา และกลไกของยาที่ใช้ในการรักษา
คำสำคัญ
การใช้ยา การให้คำแนะนำ การรักษา และแนวทางการปฏิบัติของผู้ป่วย ที่ได้รับจากร้านขายยา ในการจำแนกผู้ป่วยและวางแผนการดูแลรักษาพยาบาลให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภก.พงศ์ธัช กิจมานะวัฒน เบอร์โทร. 056-222072 มือถือ 089-1942256