การประชุมวิชาการ
Pharmacotherapy review program: From Clinical data to practice
ชื่อการประชุม Pharmacotherapy review program: From Clinical data to practice
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-002-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
วันที่จัดการประชุม 29 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดูแลรักษาผู้ป่วยมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของความรู้ทางการแพทย์และวิทยาการต่างๆ ที่ทันสมัย เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การดูแลยาคงคลังในโรงพยาบาล การใช้ยาให้ถูกตามสภาวะของผู้ป่วย การปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยา
ดังนั้น เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษา และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงแนวทางการรักษาและยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริบาลผู้ป่วย รวมถึงป้องกันและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
คำสำคัญ
pharmacotherapy
วิธีสมัครการประชุม
สมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.bdmscpe.16mb.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)