การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต (Future Innovative Health Products)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต (Future Innovative Health Products)
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-033-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 26 -28 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา และบุคคลทั่วไป จำนวน 600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ , Future Innovative ,Health Products)