การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Pharmacokinetics Application for Rational Drug Use (PK-RDU) 2020 Injection-Based Therapy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Pharmacokinetics Application for Rational Drug Use (PK-RDU) 2020 Injection-Based Therapy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-001-02-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 24 -26 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร พยาบาล แพทย์ และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Pharmacokinetics Application for Rational Drug Use (PK-RDU) 2020 Injection-Based Therapy จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่สำคัญของยาในรูปแบบยาฉีด สำหรับการรักษากลุ่มโรคที่พบบ่อยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) พ.ศ. 2561-2565 ยาในรูปแบบยาฉีดนับว่าเป็นยาที่มีความซับซ้อนตั้งแต่คำสั่งของการใช้ยา การจัดเตรียมและการจ่ายยา รวมทั้งการบริหารยาเข้าสู่ผู้ป่วย เนื่องจากหากทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับประสิทธิภาพตามที่ต้องการและเกิดความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายจากการบริหารยาที่ทำให้ระดับยาเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว ความเข้าใจตั้งแต่หลักการสำคัญของการใช้ยาในรูปแบบยาฉีด กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการใช้ยาในกลุ่มโรคที่สำคัญและพบได้บ่อยนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเข้าใจ และสามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ในด้านหลักการและปัจจัยทางเภสัชจลนศาสตร์ของการใช้ยาในรูปแบบยาฉีด รวมถึงประเด็นที่สำคัญของการใช้ยาในรูปแบบยาฉีดในโรคที่พบบ่อย เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลและปลอดภัย
คำสำคัญ
Pharmacokinetics, Rational Drug Use, Injection, เภสัชจลศาสตร์, ยาฉีด
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ ค่าลงทะเบียน สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สอบถามข้อมูล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-559-7393 - อ.ภญ. ศยามล สุขขา, คุณพิณพิศ แสงเภา, คุณพูนทรัพย์ มี้เจริญ, ที่โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694 - pkrdu2020@gmail.com