การประชุมวิชาการ
โครงการ BRAND’S Health Conference 2019 อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง
ชื่อการประชุม โครงการ BRAND’S Health Conference 2019 อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-017-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
วันที่จัดการประชุม 14 -15 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ และนักวิชาการอื่นๆ จำนวน 800 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของร่างกาย ประกอบด้วยเซลล์ประสาทกว่าหนึ่งแสนล้านเซลล์ มีการทำงานด้วยการเชื่อมโยงจากสารสื่อประสาท สมองทำหน้าที่ควบคุมร่างกาย ความคิดและความรู้สึก เมื่อสมองพัฒนาเต็มที่ ระบบต่างๆ ของร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรับรู้และการแปลข้อมูล ซึ่งจะส่งผลให้มีการนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน อันนำไปสู่การแปลความและสรุปความต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และกระบวนการคิดการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
การดูแลรักษาสมองให้มีสุขภาพดีในทุกช่วงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ดูแลช่วงวัยใดวัยหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเซลล์สมองอาจถูกทำลายจากภาวะต่างๆ เช่น โรคทางกาย ยาบางชนิด แอลกอฮอล์ บุหรี่ สารพิษประเภทโลหะหนัก ความเครียด อารมณ์ผิดปกติ การพักผ่อนไม่เพียงพอ และการไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมอย่างเพียงพอกับความต้องการ ซึ่งการรับประทานอาหารและมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย อย่างไรก็ดีความต้องการอาหารและโภชนาการในแต่ละช่วงอายุจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้เซลล์สมองยังมีการเสื่อมลงไปตามวัย ทั้งนี้โรคทางสมองต่างๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก ไมเกรน เป็นต้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่สมองไม่ได้รับการฝึกฝนและดูแลอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันประชาชนอาจขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกป้องและดูแลสุขภาพสมอง รวมทั้งยังต้องการคำแนะนำที่เหมาะสมในการชะลอภาวะเสื่อมชราของสมอง
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพสมอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชมรมโภชนวิทยามหิดล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ มูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จึงจัดประชุมวิชาการหัวข้อ “อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง” (Food, Nutrition and Lifestyle for Smart Brain from Adolescence to Centenary) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการและนักวิชาการ ผู้ซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพและการให้ความรู้แก่ประชาชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าประชุมทุกท่านที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพสมอง เข้าใจถึงหลักการ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสมอง
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้อาหารและโภชนาการในการดูแลสุขภาพสมองอย่างถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในการเสริมสร้างสุขภาพสมอง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณสุดารัตน์ ไหวพริบ ผู้ประสานงาน Tel. 0-2718-3800 ext.134, 086-744-4155