การประชุมวิชาการ
โครงการ SMART DISPENSARYรุ่นที่ 21 เรื่อง MODERN PHARMACY
ชื่อการประชุม โครงการ SMART DISPENSARYรุ่นที่ 21 เรื่อง MODERN PHARMACY
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-024-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 09 -10 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จำนวน 100-120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
SMART Dispensary ที่ผ่านมาเป็นโครงการที่ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาทุกประเภทให้มีศักยภาพและทักษะในการแข่งขัน สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรได้มีการพัฒนาโดยจัดการบรรยาย อภิปรายและ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์การดำเนินการประกอบธุรกิจร้านยาของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานร้านยา (GPP) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศฯ ภายใต้แนวคิด “SMART” และ หลักการบริหารร้านยา 4M คือ Model, Man, Management และ Money ในปีพ.ศ.2558-2561 ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานมาแล้ว 17 รุ่น ทั่วทุกภาค ทั่วประเทศ
ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านยาจะต้องปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ธุรกิจมีความยั่งยืน เช่น การเข้าสู่ระบบ GPP ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การสร้างระบบการสรรหาเภสัชกรประจำร้านยาตลอดเวลาทำการ การส่งเสริมให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกรมสรรพากร การจัดทำบัญชียา และบัญชีรายรับของร้านยา นโยบายการเสียภาษีแบบใหม่ และการจัดหาสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย
ดังนั้น โครงการ SMART Dispensary สำหรับผู้ประกอบการร้านยาปี พ.ศ. 2562 จะดำเนินงานผ่านหลักการบริหารร้านยาตามหลักการของ 4M เป็นหลัก ได้เล็งเห็นโอกาสการพัฒนาให้กับร้านยาเดี่ยวทางด้านการสร้างแบรนด์ธุรกิจและ Personal Branding การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย การบริหารการเงินและภาษี รวมถึงการบริหารร้านยารูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปปรับใช้ในธุรกิจร้านยาและพัฒนาบุคลากรในร้านยาของตนเองให้มีศักยภาพในการแข็งขันและประกอบอาชีพร้านยาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการในร้านขายยา เพื่อปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อเป็นทิศทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านยา
3. เพื่อวิเคราะห์ตัวเองและสร้างร้านยารูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทฯ ที่เป็นภาคีเครือข่าย
4. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ
5. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับ นำไปปรับใช้ในร้านขายยาส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการในร้านยา
คำสำคัญ