การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยา เพื่อรองรับผู้ป่วยในชุมชน
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยา เพื่อรองรับผู้ป่วยในชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-010-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ ศาตรา อาคารสัมนาคาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วันที่จัดการประชุม 21 -22 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ