การประชุมวิชาการ
ฺBig DATA For Pharmaceutical Market
ชื่อการประชุม ฺBig DATA For Pharmaceutical Market
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-002-10-2562
สถานที่จัดการประชุม Rambrandt Hotel Bangkok
วันที่จัดการประชุม 22 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ทำงานในบริษัทยาต่างๆ เภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการตลาดยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในการทำดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมยา หากบริษัทหรือเภสัชกรการตลาดมีความเข้าใจและสามารถนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
ก็จะสามารถทำให้การดำเนินการทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารมากมาย รวมทั้งเป็นโลกยุดคดิจิตอล หากเภสัชกรการตลาดสามารถใช้ BIG DATA ที่มีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมทำการตลาดได้อย่างคุ้มค่าและตรงกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. ทำให้เข้าใจสภาพตลาด วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค เพื่อให้เราสามารถวางแผนนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้ทันท่วงที
2. ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำกลับมาปรับกลยุทธ์การตลาด และนำเสนอโปรโมชั่นและปรับปรุงการบริการให้โดนใจและตอบโจทยืผู้บริโภคอย่างแท้จริง
คำสำคัญ
ฺBIG DATA
วิธีสมัครการประชุม
https://forms.gle/yCLJGkLyW7udVTVh6 หรือ โทร 090-376-6728