การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Appropriate Antibiotic Use (AAU) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 เรื่อง “Right Antibiotic for Right Practice”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Appropriate Antibiotic Use (AAU) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 เรื่อง “Right Antibiotic for Right Practice”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-026-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. แพทย์และเภสัชกรโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ 2. แพทย์และเภสัชกรโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพิจารณาสั่งจ่ายยา Antibiotic ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง
และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้ยาฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมจะนำไปสู่ปัญหาการดื้อยา
ต้านยาปฏิชีวนะได้ ปัจจัยสำคัญที่ชักนำให้เชื้อดื้อยาคือ การใช้ยาต้านจุลชีพมากเกินความจำเป็นหรือไม่เหมาะสม ทั้งการใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกและร้านยา นอกจากจะเป็นปัญหาในระบบสาธารณสุขแล้ว ปัญหาเชื้อดื้อยานี้ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศต้องสูญเสียมูลค่ายาต้านจุลชีพรักษาเชื้อดื้อยา
อย่างมหาศาล ดังนั้น ปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยาถือเป็นวิกฤติทางสุขภาพที่ต้องเร่งควบคุมและป้องกัน
เนื่องด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว
และตระหนักว่า บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อปัจจุบัน
และควรได้รับการเรียนรู้เทคนิคและองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นความตื่นตัวและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์นี้ จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ Appropriate Antibiotic Use (AAU) เรื่อง “Right Antibiotic for Right Practice” เพื่อเป็นแนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจการใช้ยาปฎิชีวนะที่ถูกต้อง พร้อมแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วย
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม
2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์
แก่ประชาชนผู้มารับบริการต่อไป
คำสำคัญ
1) Antibiotic 2) Appropriate Antibiotic Use 3) Infection 4) Multidrug-resistance Organisms 5) Rational drug use