การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการการกลางปี ครั้งที่ 14
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการการกลางปี ครั้งที่ 14
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-007-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 10 -11 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1. แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 2. แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ 3. อายุรแพทย์โรคไต 4. ศัลยแพทย์ทั่วไป 5. พยาบาล 6. เภสัชกร 7. นักเทคนิคการแพทย์ 8. น
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากในวงการแพทย์ สามารถทำให้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาทิเช่น ไตวายเรื้อรัง ตับแข็ง และหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ได้มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วิชาความรู้ทางการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านกว้างและด้านลึกโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยาและเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ที่นำมาใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จึงมีความจำเป็นที่แพทย์ที่เกี่ยวข้องในวงการปลูกถ่ายอวัยวะ จะต้องติดตามความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้ให้ทัน สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพการผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตาย
4. เพื่อยกระดับคุณภาพอวัยวะที่นำมาใช้ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย
คำสำคัญ
Future Trends in Organ Transplantation