การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ร้านยาซูรูฮะ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ร้านยาซูรูฮะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-046-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 03 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 30 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประเมินและจ่ายยาสำหรับโรคกระดูกข้อกล้ามเนื้อที่พบบ่อยในร้านยา เป็นหัวข้อในช่วงเช้าที่จะทบทวนโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่าง ๆ เช่น กระดูกพรุน, เกาต์และภาวะยูริกในเลือดสูง, ข้อเสื่อม และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ รวมถึงปัจจัยเสี่ยง, เกณฑ์วินิจฉัย, ยาและทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษา
หัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะในร้านยาอย่างสมเหตุผล จะทบทวนตั้งแต่เชื้อก่อโรคในคน มีอะไรบ้าง, ระบบต่าง ๆ ที่เชื้อไปก่อโรคและเกิดอาการต่าง ๆ, การแบ่งประเภทของเชื้อแบคทีเรีย, กลไกการออกฤทธิ์ของยาในการต้านเชื้อ, การดื้อยา และการติดตามประเมินผลการใช้ยา
วัตถุประสงค์
- เพื่อทบทวนระบบกายวิภาคของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
- เพื่อให้เภสัชกรมีทักษะการซักประวัติ , การคัดกรองโรค รวมถึงการดูแล รักษา
- เพื่อทบทวนกลไกการออกฤทธิ์ของยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ภญ. นฤมล อังคเศกวิไล เบอร์ติดต่อ 081-883-2256 อีเมลล์ narumol@tsuruha.co.th