การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 4/2562 ประเด็นการเรียนรู้ : การดูแลบาดแผลเบื้องต้นและการเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสม
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 4/2562 ประเด็นการเรียนรู้ : การดูแลบาดแผลเบื้องต้นและการเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-045-09-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม บางกอก แมริออท โฮเต็ล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 22 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเกิดบาดแผลทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้น เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บ เช่น แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (minor burn), แผลถลอก, แผลบาดจากของมีคม และแผลเรื้อรังต่างๆ ได้ การเกิดแผลแบบเฉียบพลันเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลบาดแผลและผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาขอคำปรึกษาหรือเลือกหาวัสดุปิดแผลที่ร้านขายยาต่างๆ ดังนั้นเภสัชกรจึงมีบทบาทสำคัญที่จะให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้น รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุปิดแผลที่เหมาะสมกับบาดแผลแต่ละลักษณะเพื่อทำให้แผลหายเร็วขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ในการนี้ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท สมิธแอนด์เนฟฟิว จำกัด จึงได้จัดประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ การดูแลบาดแผลเบื้องต้นและการเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสม ขึ้น เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของเภสัชกร ตลอดจนแนวทางในการเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพการดูแลที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
- มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสม
- สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยในการดูแลรักษาแผลในแผลชนิดต่างๆ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องก่อนไปโรงพยาบาล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
กรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน และส่งกลับทาง e-mail: Jirapat.c@dksh.com หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-816-5845, e mail: Jirapat.c@dksh.com ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อลงทะเบียนภายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ 2562