การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-020-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เว็นเตอร์
วันที่จัดการประชุม 19 -20 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ หากนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ ในหลายประเทศได้มีการใช้สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ได้ประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2512 ฉบับแก้ไขปรับปรุง เฉพาะกัญชา ให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาได้อย่างปลอดภัย โดยกรมการแพทย์ได้ประกาศ 4 โรคหลักที่มีข้อบ่งชี้ในการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ประกาศ 16 ตำรับยาแผนไทย ที่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสามารถสั่งจ่ายได้ ซึ่งโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการกัญชาทางการแพทย์ได้ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมการแพทย์หรือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด ซึ่งปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 10 มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวดังนี้ ทันตแพทย์ 2 คน พยาบาล 3 คน แพทย์ 19 คน เภสัชกร 66 คน และแพทย์แผนไทย 257 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ และทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถให้คำปรึกษาแก่ประชาชนได้ ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนได้
2. ให้สถานพยาบาลให้เขตสุขภาพที่ 10 มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา (ยส.5) และสามารถให้การรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ในสถานพยาบาลได้
คำสำคัญ