การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 หัวข้อ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 หัวข้อ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-039-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
วันที่จัดการประชุม 04 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สัปดาห์เภสัชกรรมเป็นกิจกรรมของฝ่ายเภสัชกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กิจกรรมที่จัดขึ้นแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาล รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักถึงการใช้ยาอย่างถูกต้อง และสมเหตุผล ทำให้ผู้ใช้ยามีความปลอดภัยมากขึ้น การจัดกิจกรรมมุ่งให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ซึ่งฝ่ายเภสัชกรรมจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ยาสำหรับประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรรวมถึงประชาชนภายนอกโรงพยาบาล เข้าใจและรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล รวมถึงประชาชนภายนอก โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสม ทั้งยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน
3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำเรื่องยา สามารถปรึกษากับเภสัชกรได้
4. เพื่อให้บุคลากรโดยเฉพาะเภสัชกรใหม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นการสร้างความสามัคคี และฝึกการทำงานเป็นทีม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช https://www.facebook.com/356922811604389/posts/426827281280608/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยาภา แซ่คู โทร 02-419-8345 ต่อ 102