การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมรายวิชาความชำนาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมรายวิชาความชำนาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-029-09-2562
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 28 -29 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1.เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามคือ ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาต 2.มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพอย่างน้อย 10 ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เป็นงานที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการและผสานกับองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมและความคุ้มค่าจากการบริโภคยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ เภสัชกรที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลระบบยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ มีความเชี่ยวชาญเพื่อการแก้ไขปัญหา ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ บ่มเพาะวิธีคิด วิธีค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับจากสังคม รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ ในการนี้ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
นางสาวนารีรัตน์ นกทรัพย์ โทร 02-218-8445