การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ \"Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer\"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ \"Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer\"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
วันที่จัดการประชุม 22 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไป จึงมีผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของแต่ละคนในสังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง มีผลต่อสุขภาพและนำไปสู่ความเจ็บป่วยของร่างกายรวมทั้งการเกิดโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคมะเร็ง ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะทนทุกข์ทรมาน และทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาจึงควรมีความรู้ด้านโภชนาการในการจัดการด้านอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทเพื่อให้คำปรึกษากับประชาชนได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านโภชนาการเพื่อให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับโรคมะเร็ง
3. เภสัชกรชุมชนสามารถให้คำปรึกษาด้านโภชนาการให้กับผู้รับบริการที่ร้านยา
คำสำคัญ
Nutrient Management, Nutrition for DM and CKD, Nutritiion Mangement for Cancer Patient