การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-044-12-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 14 -22 ธันวาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 26 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการซัพพลายเชนด้านยา เป็นรูปแบบการจัดการที่มีลักษณะจำเพาะ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรักษามาตรฐานการดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก ประกอบกับการกำหนดความต้องการใช้ยามาจากผู้ให้บริการไม่ได้มาจากคนไข้หรือผู้ซื้อ ระบบซัพพลายเชนที่นำมาใช้บริหารจัดการจึงควรมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับลักษณะเฉพาะของซัพพลายเชนในโรงพยาบาล
การบริหารคลังเวชภัณฑ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของโซ่อุปทานด้านยาในโรงพยาบาล และเป็นประเด็นที่ผู้บริหารมักให้ความสำคัญ เวชภัณฑ์คงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง หมดอายุ ล้าสมัย และทำให้สูญเสียโอกาสในการนำงบประมาณของหน่วยงานไปสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามเวชภัณฑ์คงคลังที่น้อยไปจะประสบปัญหาขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการรักษาผู้ป่วย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้ ดังนั้นเภสัชกรจึงต้องบริหารจัดการเวชภัณฑ์คงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
หลังจากเข้าร่วมการประชุมในหลักสูตรนี้ จะทำให้เภสัชกรประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับความท้าทายในการบริหารซัพพลายเชนด้านยาของโรงพยาบาลในปัจจุบัน เพื่อตอบคำถาม
• ระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์เป็นอย่างไร
• จะใช้เครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์ระบบการจัดการคลังเวชภัณฑ์
• เทคนิกการพยากรณ์ความต้องการใช้ยาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยย้อยหลัง EOQ และ VEN ได้หรือไม่
• กลยุทธในการจัดการเวชถัณฑ์คงคลังควรเป็นอย่างไร
• จะวัดผลงานในการจัดซื้อ และการบริหารคลัง อย่างไร ให้จับต้องได้และสะท้อนประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ห่วงโซ่อุปทาน, supply chain
วิธีสมัครการประชุม
Online