การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2563 การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ยาเคมี)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2563 การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ยาเคมี)
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-029-11-2562
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 20 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ