การประชุมวิชาการ
การดูแลสุขภาพตามหลักการชะลอวัย
ชื่อการประชุม การดูแลสุขภาพตามหลักการชะลอวัย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-025-09-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 22 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพราะความงามทั้งภายในและภายนอกคือสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะกุญแจสำคัญของการชะลอวัย คือการดูแลสุขภาพเชิงลึกในแต่ละบุคคลอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ในฐานะเภสัชกรชุมชนเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับชุมชนจึงความมีความรู้พื้นฐานเพื่อให้ความรู้กับประชาชน แบบลงลึกตั้งแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตไปจนถึงปัญหาสุขภาพที่พบในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต เพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลและออกแบบอาหารเสริมที่เหมาะกับร่างกาย ช่วยเติมเต็มสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์และดูอ่อนเยาว์อย่างยืนยาว ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ วัน
ดังนั้นทางชมรมชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมวิชาการเพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตามหลักการชะลอวัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าในในเรื่องการดูแลสุขภาพตามหลักการชะลอวัย
2.เพื่อให้เภสัชกรให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ถูกต้อง
คำสำคัญ
ร้านยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชะลอวัย
วิธีสมัครการประชุม
-