การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-043-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 24 -25 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมวิชาชีพถือเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนางาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชน ทั้งในด้านภาวะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ การให้บริการเภสัชสนเทศและการให้การศึกษาด้านยา ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ การกระจายและควบคุมยา การศึกษาวิจัย การจัดหาอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งสารสนเทศด้านยา ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนางานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ดังนั้น เพื่อให้มีการพัฒนางานเภสัชกรรมตามมาตรฐานที่กำหนด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต” ระหว่างวันที่ 24-25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานจากการปฏิบัติงานของเภสัชกรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมในสาขาต่างๆ
2) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเภสัชกรในสาขาต่างๆ
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานที่ทำ, งานวิจัย และแสดงผลงานวิชาการ
4) เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ งานวิจัยของเภสัชกรที่ทำงานทั่วทั้งประเทศ
5) เป็นการยกระดับคุณภาพของงานที่เภสัชกรได้ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเภสัชกรที่มีผลงานดีเด่น
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการ, นำเสนอผลงาน, เภสัชกรรมในอนาคต
วิธีสมัครการประชุม
Online