การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Complementary Medicines Education-CMEd Masterclass Program”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Complementary Medicines Education-CMEd Masterclass Program”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-025-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม @นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 29 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตภาคเหนือ รวมถึงนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายั
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า ประชาชนได้ให้ความสำคัญและสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
มาใช้ในการบำบัด ป้องกันโรค และรักษาสุขภาพ โภชนเภสัช อาหารเสริม และอาหารเฉพาะพันธกิจ
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรับประทานเพื่อสุขภาพที่เกิดขึ้นมาใหม่ ผู้บริโภคควรระวังการเลือกใช้และการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ดีเป็นอย่างยิ่ง
เภสัชกรเป็นบุคลากรด้านการสาธารณสุขที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นที่พึ่งที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีบทบาทสำคัญในการ
ให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ให้คำแนะนำการเลือกใช้ยา การเลือกใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ สารอาหารและสมุนไพร อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้และช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชน ควรได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลที่อ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อเปิดรับและสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโภชนเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความหลากหลายและมีส่วนประกอบสำคัญใหม่ๆ จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิชาการและหน่วยงานวิชาชีพพันธมิตรเครือข่าย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มเภสัชกรจังหวัดเชียงราย และบริษัท แบลคมอร์ส จำกัด จัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Complementary Medicine Education- CMEd- Masterclass Program” ขึ้น เพื่อให้ส่งเสริมสนับสนุนให้เภสัชกรได้รับองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับ complementary medicine และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงบทบาทของ complementary medicine
ที่พบบ่อย เช่น วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ สมุนไพร กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นต้น รวมถึงการใช้ complementary medicines เหล่านี้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เภสัชกรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
complementary medicine