การประชุมวิชาการ
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Quality by Design (QbD): Begin with the end in mind”
ชื่อการประชุม การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Quality by Design (QbD): Begin with the end in mind”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-024-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 23 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. แหล่งฝึกฯ (บริษัทผู้ผลิตยาในประเทศไทย และหน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 2. วิทยากร ผู้บริหาร คณะกรรมการฝึกงานและเจ้าหน้าที่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมาตรฐานการผลิต และการควบคุมคุณภาพของยามีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น แนวคิดเรื่อง Pharmaceutical Quality by Design (QbD) เป็นหลักการสำคัญที่สามารถใช้ในการพัฒนา ผลิต รวมถึงการควบคุมด้านต่าง ๆ ให้การผลิตยามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
คำว่า Quality by Design ถูกใช้ครั้งแรกโดย Dr. Joseph M. Juran ในปี 1985 Juran Trilogy หรือ Quality Trilogy มุ่งเน้นการจัดการสำหรับคุณภาพโดยการใช้กระบวนการเชิงการจัดการ 3 กระบวนการ ได้แก่การวางแผน การควบคุม และการปรับปรุง QbD จึงเป็นวิธีการเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่เริ่มด้วยการนิยามวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า และเน้นที่ผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจต่อกระบวนการ และการควบคุมกระบวนการ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และการจัดการความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการของ QbD จึงมีความประสงค์จะจัดประชุม เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องดังกล่าวให้กับบริษัทผู้ผลิตยา ในประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตยาที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชอุตสาหกรรมด้วย โดยคณะเภสัชศาสตร์หวังว่า การประชุมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงแนวคิดและรายละเอียดของ QbD รวมถึงได้เข้าใจตัวอย่างที่มีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย และพัฒนายาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาและการผลิตตลอดวงจรชีวิต ของผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงหลักการและวิธีการของ QbD
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชอุตสาหกรรม
คำสำคัญ
Quality by Design (QbD): Begin with the end in mind