การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 "Bridging Science to Practice"
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 "Bridging Science to Practice"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-037-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมรอยยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 11 -14 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งโลกที่เป็นปัญหาอยู่เดิม เช่นเชื้อแบคทีเรียดื้อยา, ไข้เลือดออก, วัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติเหตุใหม่ เช่น ไข้หวัดนกการวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีที่ถูกต้องแม่นยำ มีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดเชื้อดังกล่าว ที่ยังดำรงอยู่ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย และมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันโรคให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ด้านโรคติดเชื้อไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคติดเชื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดอัตราการตาย การพิการจากสาเหตุโรคติดเชื้อลง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน - ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2562 สมาชิกสมาคม 5,000 บาทบุคคลทั่วไป 5,500 บาท - หลังวันที่ 13 กันยายน 2562 สมาชิกสมาคม 6,000 บาทบุคคลทั่วไป 6,500 บาท