การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 Cannabinoids in Pain Management: From Evidence to Clinical Practice
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 Cannabinoids in Pain Management: From Evidence to Clinical Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-036-10-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 26 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย (Thai Association for The Study of Pain)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ผู้เกี่ยวข้องและสนใจในการรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดทุกสาขา พยาบาล ทันตแพทย ์เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านการระงับปวด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันการใช้สารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ ซึ่งในขณะนี้หลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนถึงประโยชน์ของสารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคบางชนิดได้ มีข้อมูลที่เกินจริง หรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทำให้ประชาชนมีความเข้าใจผิดต่อการใช้สารสกัดกัญชารักษาโรค ต่างๆ ได้ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมา สมาคมฯจึงจัดประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกต้องและปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยปวดต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกต้องและปลอดภัยอันจะนำไปสู่การบำบัดรักษาผู้ป่วยปวดทางเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคม ไม่ใช่สมาชิกสมาคม 1,500 บาท 2,000 บาท สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ http://www.tasp.or.th/conference/mainpage.php