การประชุมวิชาการ
งานประชุมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
ชื่อการประชุม งานประชุมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-009-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 25 -29 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เรียนรู้แนวคิดและวิธีการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างเป็นระบบด้วยการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้จริง
คำสำคัญ
Basic ADR ,การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ,Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring