การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค Module 1
ชื่อการประชุม การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค Module 1
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-028-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง 909 ชั้น 9 สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมื
วันที่จัดการประชุม 03 -05 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม คือไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาต ,มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพอย่างน้อย ๑๐ ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เป็นงานที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการและผสานกับองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมและความคุ้มค่าจากการบริโภคยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ เภสัชกรที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลระบบยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ มีความเชี่ยวชาญเพื่อการแก้ไขปัญหา ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ บ่มเพาะวิธีคิด วิธีค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับจากสังคม รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ ในการนี้ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
นางสาวนารีรัตน์ นกทรัพย์ โทร. 02-218-8445