การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ l-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ l-SAN STROKE NETWORK ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-042-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย 1, 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 03 -04 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการ l-San Stroke ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทีมสุขภาพผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์ โรคหลอดเลือดสมองและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การตรวจ ประเมินการดูแล บำบัด รักษา และฟินฟูผู้ป่วย รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 2. เป็นการ ให้บริการเชิงรุกแก่นักวิชาการ ทีมสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 7 และเขตภาคอีสาน 3. สร้างเครือข่ายการบริการ วิชาการในภาคอีสาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทีมสุขภาพผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์ โรคหลอดเลือดสมองและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การตรวจ ประเมินการดูแล บำบัด รักษา และฟินฟูผู้ป่วย รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
2. เป็นการ ให้บริการเชิงรุกแก่นักวิชาการ ทีมสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 7 และเขตภาคอีสาน
3. สร้างเครือข่ายการบริการ วิชาการในภาคอีสาน
คำสำคัญ
Stroke
วิธีสมัครการประชุม
Online