การประชุมวิชาการ
Complementary medicines education master class
ชื่อการประชุม Complementary medicines education master class
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-024-10-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่จัดการประชุม 06 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาหารเสริม คือ สารอาหารที่ใช้รับประทานเพิ่มเติมจากมื้ออาหารหลัก อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือเพื่อบำรุงสุขภาพตามความเชื่อของบางบุคคล ส่วนสารอาหารที่มักถูกนำมาทำเป็นอาหารเสริม ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน พืช ผัก สมุนไพรต่าง ๆ เป็นต้น ในปัจจุบันอาหารเสริมมีหลากหลาย ข้อมูลทางการแพทย์ของอาหารเสริมจึงมีความสำคัญ ร้านยาเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งมักจะมีผู้มารับบริการมาขอคำปรึกษาเรื่องอาหารเสริม ดังนั้นความรู้เรื่องอาหารเสริมจึงมีความจำเป็น
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท blackmores จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง Complementary medicines education master class โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้เรื่อง Complementary medicines education master class
คำสำคัญ
complementary medicine