การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 เรื่อง “สุขกาย สุขใจ ในวัยทำงานและวัยเกษียณ”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 เรื่อง “สุขกาย สุขใจ ในวัยทำงานและวัยเกษียณ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-017-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม มเหสักข์ ศูนย์การประชุมชั้น 7 ตึก 100 ปี สาธารณสุขไทย (อายุรกรรมใหม่ ชั้น 7) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 27 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นิสิตแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคกลุ่ม NCDs (Non-communicable diseases) เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยเป็นโรค NCDs ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตปีละกว่า 300,000 คน และคาดว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งโรคไม่ติดต่อ NCDs ยอดฮิตของคนไทย ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งปอด/ถุงลมโป่งพอง โรคอ้วนลงพุง โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในตัวเราจริงๆ และมักไม่เสดงอาการให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้น แต่เราสามารถเริ่มดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และหลีกเลี่ยงความเครียด
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดโครงการประชุมนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ การดูแลและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และแนวทางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจในบุคคลากรวัยทำงานและเตรียมเกษียณอายุให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ มีความรู้พื้นฐาน และมีความเข้าใจการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมวิชาการได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพกาย ใจ และ
คำสำคัญ
NCDs (Non-communicable diseases), สุขกาย สุขใจ, วัยทำงาน วัยเกษียณ
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เบอร์โทร 055-832601 ต่อ 2157