การประชุมวิชาการ
กำหนดการประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2019; Update and Review on Pharmacotherapy in Pharmacy Practice”
ชื่อการประชุม กำหนดการประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2019; Update and Review on Pharmacotherapy in Pharmacy Practice”
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-004-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่จัดการประชุม 07 -08 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรทั่วประเทศ จำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันวิทยาการด้านยาต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ และความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขโดยเฉพาะเภสัชกรจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นความสำคัญด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เป็นอย่างมาก เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม จึงได้มีการกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2019: Update and Review on Pharmacotherapy in Pharmacy Practice” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการด้านบริบาลเภสัชกรรมที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการด้านบริบาลเภสัชกรรมที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรของสํานักวิชาฯและเภสัชกรทั่วไปรวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจ
2. เพื่อให้บริการวิชาการตามภารกิจหลักของสํานักวิชาเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. เพิ่มบทบาทของสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์ https://pharmacywucpe2019.weebly.com