การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-016-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร และห้องปฏิบัติการเภสัชเวท และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
วันที่จัดการประชุม 06 -08 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ ในการผลิต วิจัยและพัฒนายาสมุนไพร โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของโลก การผลิตและการควบคุมคุณภาพ ยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน การเตรียมวัตถุดิบ pre and post marketing surveillance และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการผลิต และควบคุมคุณภาพ รวมถึงองค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทย และโครงสร้างตำรับยาแผนไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาล ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาสมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าการตลาดของวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ จึงเห็นควรดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ด้านเภสัชกรรมสมุนไพรอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านเคมีและฟิสิกส์