การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Intensive Review of Therapeutic Drug Monitoring
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Intensive Review of Therapeutic Drug Monitoring
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-040-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันที่จัดการประชุม 16 -17 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การตรวจวัดระดับยาในเลือดเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับ บริการจะได้รับการปรับขนาดการใช้ยาที่เหมาะสมโดยเฉพาะยากลุ่มที่มีข่วงการรักษาแคบ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในการใข้ยาและบรรลุเป้าหมายของแผนการรักษา ซึ่งกระบวนการตรวจวัดระดับยาใน เลือดนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทึมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิค การแพทย์ โดยเภสัชกรมีบทบาทในการประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก (clinical pharmacokinetics) ในการปรับขนาดการใข้ยา ออกแบบการส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด คำนวณ พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ แปลผลระดับยาที่วัดได้ เสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการใช้ยา และตดตามประสิทธิผลของการให้บริการผู้ป่วย
การตรวจวัดระดับยาเป็นส่วนหนึ่งของการบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ ความปลอดภัยในการใช้ยา ปรับขนาดยาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เที่มสักยภาพของ โรงพยาบาลชุมชน เพื่อช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่และดูแลผู้ป่วยในระยะยาวที่ ต้องได้รับการรักษาต่อเนึ่องในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
ด้วยความตระหนักในความสำคัญของงานบริการตรวจวัดระดับยาในเลือด กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง ได้จัดประชุมวิชาการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสักยภาพ๓สัชกรในการพัฒนาระบบงานการตรวจวัดระดับยาใน เลือดรวมถึงการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านทฤษฏีเรื่องเภสัช จลนศาสตร์ทางคลินิกและการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวผ่านกรณีศึกษา รวมถึงการจัดการระบบงานที่ สำคัญสำหรับยากลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลเครือข่าย เชียงราย-พะเยา ได้แก่ Phenytoin, Sodium valproate, Tacrolimus และ Vancomycin
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของเภสัชกรในการให้บริการตรวจวัดระดับยาในเลือดโดยใช้ ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์คลนึก
2. เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการตรวจวัดระดับยาในเลือดร่วมกับ ทึมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการรักษาสูงสุด
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการตรวจวัดระดับยาในเลือดโรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย-พะเยา
คำสำคัญ
การตรวจวัดระดับยาในเลือด, TDM