การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง\"The Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease\"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง\"The Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease\"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-011-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
วันที่จัดการประชุม 25 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตที่มีปัจจัยเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทาย เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นภาระโรคที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอง แต่รวมไปถึง ครอบครัว ชุมชน สังคม และการพัฒนาทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จากการสูญเสียรายได้ ภาวะพึ่งพิง ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ยาวนาน การดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตเรื้อรังนั้น มีความจำเป็นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การป้องกันโรค และการดูแลที่ดีเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เหมาะสมกับประชาชน

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ซึ่งมีสมาชิกเป็นเภสัชกรชุมชนร้านยา เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก ซึ่งการมีความรู้ด้านยารักษาโรคเรื้อรังที่ทันสมัยย่อมมีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนในร้านยา พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาต่อการป้องกันโรงให้กับประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านโรคเรื้อรัง เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือจากเภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
Drug Therapy, Cardiovascular Disease (CVD), Chronic Kidney Disease (CKD), Elderly Patients