การประชุมวิชาการ
Practical Points in Diarrhea ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้
ชื่อการประชุม Practical Points in Diarrhea ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-022-09-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่จัดการประชุม 15 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสมาชิกชมรมร้านขายยาในภาคใต้และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ท้องเสีย เป็นหนึ่งในโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยในประชากรไทย ผู้ป่วยนิยมเลือกขอคำปรึกษาจากร้านยา ที่ซึ่งเภสัชกรสามารถให้การดูแลด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ การเลือกจ่ายยาในกรณีท้องเสีย ยังควรสอดคล้องกับหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่รณรงค์กันโดยกว้างขวางเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา ชมรมร้านขายยาภาคใต้ประสานความร่วมมือกับสถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะต่างๆให้กับสมาชิกร้านขายยา ได้นำไปใช้ให้บริการวิชาชีพอย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการซักประวัติ ประเมินอาการ และแนวทางการรักษาอาการท้องเสียได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Diarrhea , สารน้ำทดแทน, Probiotics, Absorbance
วิธีสมัครการประชุม
-