การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2563
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-021-11-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 7 8 มกราคม 2562 ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 06 -08 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร รพ. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต 11 และเขต 12 ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC ST) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 6 8 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ ตลอดจนเครือข่ายบริการสุขภาพในระบบ service plan ซึ่งในภาคใต้คือเขต 11 และ 12
วัตถุประสงค์
1 มีการกระจายความรู้และผลงานคุณภาพ รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12
2 เป็นเวทีให้โรงพยาบาลนาเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย เป็นที่น่าภาคภูมิใจของแต่ละโรงพยาบาล
3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความผูกพันในองค์กรอันก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อคัดเลือกผลงานเด่นในระดับภาคเพื่อนาเสนอในที่ประชุม 21st HA National Forum
คำสำคัญ
“High-tech, High-touch, High-trust in Healthcare : การดูแลสุขภาพภายใต้เทคโนโลยี สัมผัส และศรัทธา”
วิธีสมัครการประชุม
-