การประชุมวิชาการ
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง เรื่อง LYSOZYME : An overview and clinical use of Lysozyme Chloride as a prescription and OTC remedy
ชื่อการประชุม วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง เรื่อง LYSOZYME : An overview and clinical use of Lysozyme Chloride as a prescription and OTC remedy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-019-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 14 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรร้านยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชน จำเป็นต้องติดตามและหมั่นทบทวนความรู้ด้านยาและโรค ในการประชุมครั้งนี้ จะกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับ Lysozyme ซึ่งเป็นเอนไซม์สกัดจากไข่ขาว ที่นำฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดบวมมาจ่ายใน OTC เป็นทางเลือกในการใช้กับโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยในร้านยา เช่น โรคไซนัสอักเสบ รวมถึงจะได้มีโอกาสรับฟังการ Review ข้อมูลการใช้ทางคลินิกของ Lysozyme ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการนำมาใช้อย่างเหมาะสมในร้านยา
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเอ็นไชม์ Lysozyme ที่นำมาใช้ในร้านยา
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
Lysozyme , OTC , Clinical Use
วิธีสมัครการประชุม
-